Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 
Akwalandia

I.    Postanowienia Ogólne

1.    [Oznaczenie Sklepu] Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym Akwalandia, należącym do
PIRANIA Hurt i Detal Robert Dreszer
Tel komórkowy: +48 606 913 618
Adres korespondencyjny: PIRANIA Hurt i Detal Robert Dreszer

64-030 Śmigiel, Stary Białcz 21/2
2.    [Definicje] Poniższe pojęcia mają następujące brzmienie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie  mnogiej i odwrotnie):

 1. Sprzedawca – PIRANIA Hurt i Detal Robert Dreszer, 64-030 Śmigiel, Stary Białcz 21/2, NIP 698-122-46-69, REGON 410071103
 2. Klient – osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat) a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.
 3. Sklep, serwis – sklep internetowy Akwalandia, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym akwalandia.pl.
 4. Produkt/Produkty – produkty oferowane w Sklepie.
 5. Cena – cena, umieszczona przy każdym Produkcie na stronie internetowej akwalandia.pl. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają Kosztu dostawy (wysyłki) Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta.
 6. Koszt dostawy, wysyłki Produktu – koszt związany z dostarczeniem Produktu zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.
 7. Zamówienie – dyspozycja zakupu na Produkt (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z Regulaminem.
 8. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 9. Ustawa – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.).
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

3.    [Umowa Sprzedaży] Umowa sprzedaży zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji nabywanych Produktów (poaragonu lub faktury VAT – na życzenie Klienta) wraz z dostawą Produktów.  Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę.
4.    [Charakter Informacji na Stronie]  Informacje o Produktach w sklepie podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

II.    Złożenie Zamówienia

1.    [Zamówienie] Klient może zamówić Produkt w ramach sprzedaży na odległość. Zamówienia są przyjmowane na stronie: akwalandia.pl. Złożenie Zamówienia przez Klienta obejmuje:

 1. wypełnienie w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
 2. wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
 3. akceptację Regulaminu Sklepu.

2.    [Rejestracja na stronie] Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa  ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła (login i hasło mają charakter poufny; aktualizacja danych podanych przy rejestracji następuje po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem loginu lub hasła przez Klienta osobom trzecim oraz za brak aktualizacji danych.
3.    [Skutek Zamówienia] Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży oraz akceptacją Regulaminu Sklepu – w brzmieniu z dnia Zamówienia oraz udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem. Warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
4.    [Potwierdzenie złożenia Zamówienia] Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną ze strony akwalandia.pl, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia i przekazanie go do realizacji.

III.    Cena, metody płatności, rabaty

1.    [Waluta & elementy Ceny] Ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie zawiera kosztów dostawy zamówionego Produktu.
2.    [Wiążący charakter Ceny] Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie akwalandia.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu Ustawy – od momentu ostatecznego potwierdzenia wszystkich istotnych elementów Zamówienia (od tego momentu nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie) aż do zakończenia realizacji Zamówienia.
3.    [Zmiana ceny] Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji  promocyjnych i wyprzedaży, zmiany takie nie mają wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia ich w życie, ceny i warunki akcji będą w takim przypadku realizowane na zasadach dotychczasowych.
4.    [Promocje] Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.
5.    [Metody płatności] Dostępne metody płatności za Produkt to:

 1. przelewem bankowym;
 2. za pośrednictwem serwisu PayU.pl na zasadach i zgodnie z regulaminem obowiązującym w tym serwisie (lista obsługiwanych banków oraz czasy realizacji dostępne są na stronie payu.pl);
 3. za pośrednictwem serwisu PayPal.pl na zasadach i zgodnie z regulaminem obowiązującym w tym serwisie.

6.    [Dane na przelewie] W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:  imię i nazwisko Klienta i numer Zamówienia.
7.    [Rachunek bankowy Sklepu] Należność należy przelać na rachunek bankowy Sklepu: mBank 03 1140 2004 0000 3102 2757 6228
8.    [Termin płatności] Klient winien zapłacić za Produkt w terminie do 10 dni od dnia złożenia Zamówienia. W braku płatności w powyższym terminie, uznaje się że Klient odstąpił od umowy sprzedaży zaś Produkt wystawiany jest ponownie na sprzedaż.

IV.    Wysyłka Zamówienia

1.    [Sposób dokonywania Zamówień] Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Kontakt telefoniczny jest możliwy w Dni Robocze w godzinach 10.00 – 17.00) na nr tel. kom: 606 913 618.
2.    [Dodatkowa weryfikacja] Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
3.    [Odmowa realizacji Zamówienia] Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, gdy:

 1. Formularz Zamówienia został nieprawidłowo lub częściowo wypełniony;
 2. Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu;
 3. Gdy cena jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu;
 4. Cena nie została zapłacona przez Klienta we wskazanym terminie;
 5. Przesyłka z Produktem nie została odebrana przez Klienta od kuriera.

4.    [Faktura VAT] Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z paragonem lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana o ile dane wymagane przy składaniu Zamówienia zostały prawidłowo uzupełnione.
5.    [Terytorium] Zamówienia realizowane są tylko na terytorium RP; dostawa poza terytorium RP wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą.
6.    [Sposób dostawy] Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Produktu na Terytorium wskazanym w Art IV pkt 5 za pośrednictwem przesyłki kurierskiej;
7.    [Termin realizacji Zamówienia] Termin realizacji Zamówienia oznacza czas przygotowania Produktu do wysyłki oraz czas jej dostawy do Klienta. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 21 Dni Roboczych zaś w niektórych przypadkach                        (np. braku dostępności Produktu) może zostać wydłużony (o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej). Termin realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym wpłata za Produkt została zaksięgowana zaś w przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia – w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
8.    [Doręczenie przesyłek kurierskich] Przesyłka kurierska doręczana jest w Dni Robocze, zasadniczo do godz. 17-tej. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki kurierskiej do 24 godzin od momentu otrzymania od Sklepu zawiadomienia o wysłaniu Produktu zaleca się kontakt z firmą kurierską w celu uzyskania numeru kuriera i potwierdzenia terminu doręczenia przesyłki.
9.    [Zwrot przesyłki] W przypadku niedoręczenia przesyłki do Klienta i zwrotu paczki do Sklepu, Sklep po weryfikacji danych podanych przez Klienta w Zamówieniu ponownie skieruje przesyłkę do Klienta.
10.    [Koszty dostawy] Koszt dostawy Produktu zależy od wybranej formy dostawy. Koszty przesyłki wg cennika danego dostawcy dostępne są na Stronie internetowej Sklepu: tutaj.

11.    [Kontrola pakowania] Wszystkie przesyłki z Produktami są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane pod jego nadzorem.
12.    [Niedostępność Produktu] Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Produktu, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 5 Dni Roboczych  od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, a jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci w terminie 7 Dni Roboczych całą otrzymaną kwotę.
13.    [Przesyłki za pobraniem] Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
14.    [Odbiór osobisty] Sprzedawca dopuszcza możliwość osobistego odbioru Produktu.

V.    Zwroty, wymiany i reklamacje

1.    [Kontrola przy dostawie Produktu] Klient przy dostawie Produktu zobowiązany jest sprawdzić jego stan, oraz dołożyć należytej staranności aby ewentualne uszkodzenia mechaniczne Produktu i/lub przesyłki powstałe podczas transportu, zgłosić pisemnie w obecności osoby dostarczającej Produkt.
2.    [Szczególne prawa Klienta będącego konsumentem] Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Produktem (art.  7 ust. 1 Ustawy). W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy sprzedaży, w tym Klient winien odesłać Sprzedawcy Produkt. Do odstąpienia od Umowy dochodzi przez złożenie przez Klienta oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy. W wyniku odstąpienia przez Nabywcę od umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy na własny koszt wraz z fakturą VAT wystawioną przez Sprzedawcę dla Produktu (o ile została doręczona). Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu oraz koszty wysyłki Produktu do Klienta przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w terminie do 14 dni od otrzymania Produktu przed Sprzedawcę. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach, określonych w art. 10 ust.3  Ustawy (sprzedaży nagrań wizualnymi oraz audialnymi oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, gdy Klient usunie ich oryginalne opakowanie (np. folię), a także towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu).
3.    [Wymiana Produktu] Klient za zgodą Sprzedawcy może wymienić Produkt na inny, o ile zgłosi taką chęć (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@akwalandia.pl) w terminie do 3 dni od dnia doręczenia przesyłki, zaś po uzyskaniu zgody Sprzedawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej) w terminie 7 dni odeśle Produkt Sprzedawcy.
4.    [Warunki zwrotu lub wymiany Produktu] Zwrot lub wymiana Produktu może nastąpić o ile Produkt:

 1. posiada oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez producenta,
 2. jest kompletny i posiada wszystkie oryginalne metki i zabezpieczenia,
 3. nie nosi śladu zużycia lub użytkowania.

Niespełnienie któregokolwiek z wymagań, o których mowa powyżej będzie podstawą do nieuwzględnienia zwrotu lub wymiany.
Wymagania, wskazane powyżej co do zwrotu Produktu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa i należy je interpretować -w odniesieniu do Klientów będących konsumentami – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.    [Rozliczenie w przypadku wymiany Produktu] W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Klienta.
6.    [Odpowiedzialność Sprzedawcy] Sprzedawca, wobec Klientów będących konsumentami, odpowiada za niezgodność Produktu z umową zgodnie z Ustawą. Sprzedawca wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
7.    [Reklamacja] Klient, na podstawie ustaw, wskazanych w pkt 6 ma prawo złożyć reklamację, która zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Sklepu. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest:

 1. przesłać Produkt w oryginalnym, opakowaniu dostarczonym przez producenta wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres Sklepu, wskazany w art. I 2.1 Regulaminu,
 2. podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.

Sklep  weryfikuje zasadność reklamacji i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8.    [Procedura rozpatrywania reklamacji w przypadku Klientów będących konsumentami] W wypadku niezgodności Produktu z umową i uwzględnienia reklamacji przez Sklep, Sklep na wniosek Klienta doprowadzi Produkt do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę albo wymieni Produkt na nowy/inny, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nadmiernych kosztów.  Jeżeli Klient zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego nie może żądać ani naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy naprawa albo wymiana narażałyby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy; od Umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z Umową jest nieistotna.
9.    [Procedura rozpatrywania reklamacji w przypadku Klientów nie będących konsumentami] Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
10.    [Inne] Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sklep ustala z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej czy zakupiony Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany. Koszty, związane z odesłaniem Produktu reklamowanego, Sklep zwraca w terminie 3 Dni Roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty przesyłki są zwracane wedle cennika danego dostawcy.
11.    [Brak podstaw do reklamacji] Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają wyłącznie z różnicy w ustawieniu parametrów monitora komputera Klienta, w szczególności nieznaczącej różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia), odbarwienia, przemoczenia Produktu.

VI.    Ochrona danych osobowych oraz zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

1.     [Zgoda – dane osobowe] Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę- podanych w formularzu- danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.),  wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
2.    [Uprawnienia Klienta] Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
3.    [Administrator] Administratorem danych osobowych jest Robert Dreszer.
4.    [Zgoda na otrzymanie informacji handlowej] Klient może dodatkowo, za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

VII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Punkt ten regulaminu jak również postanowienia w nim zawarte tyczą się wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.

2.   Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

3.   W przypadku klientów nie będących konsumentami sprzedający ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, a także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części niezależnie od sposobu płatności wybranego przez klienta.

4.   W chwili wydanie przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Od tej chwili sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie produktu, opóźnienie dostawy,

5.   W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.   Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.    W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.   Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.   Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

VIII.    Postanowienia końcowe

1.    [Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy] Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści oraz do wysokości Ceny.
2.    [Zmiana Regulaminu] Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie akwalandia.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi umowami sprzedaży zaś zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
3.    [Właściwe przepisy] W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Sklepu. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się polskie prawo. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest w języku polskim.
4.    [Wejście w życie Regulaminu] Regulamin wszedł w życie w dniu 05 lutego 2013 r.

PODSUMOWUJĄC!

Jesteśmy dla Ciebie drogi Kliencie i zawsze służymy wsparciem i pomocą. Jeśli towar uległ uszkodzeniu w transporcie napisz lub zadzwoń, a otrzymasz kolejny na nasz koszt, jeśli coś z naszej strony poszło nie tak, napisz lub zadzwoń, a z pewnością Ci to zrekompensujemy.

Prowadzimy działalność gospodarczą i odpowiadamy swoją twarzą i nazwiskiem za Twój komfort drogi Kliencie, dlatego kontaktuj się z nami zawsze kiedy tego potrzebujesz!

Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami
Akwalandia.pl

To jest wersja testowa sklepu - prosimy nie zamawiać. Produkty i ceny są jedynie elementem prezentacji przykładowego sklepu internetowego i nie stanowią oferty handlowej. Zamknij